ردیف عنوان دوره وضعیت تشکیل فصل برگزاری سال برگزاری
1 کارگاه نوشتن خلاق،خانم سرابندی،یکشنبه،ساعت11،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
2 نمایشنامه نویسی مقدماتی، خانم ضیغمی،پنج شنبه، ساعت10،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
3 سفالگری مقدماتی ،خانم خزاعی،شنبه، ساعت17،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
4 نقاشی،خانم خزاعی،شنبه، ساعت21،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
5 شعرسرایی، خانم اکبری،پنج شنبه، ساعت11،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
6 نقاشی خلاق، خانم ترشیزی،یک شنبه، ساعت18،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
7 کاغذ و تا، خانم قریشی زادگان،پنج شنبه ، ساعت11،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
8 خوانش متون ادبی حافظ خوانی،آقای فنودی،پنج شنبه، ساعت11،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
9 داستان نویسی مقدماتی، خانم حجتیان،شنبه، ساعت10،بهار1400 ،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
10 نوشتن خلاق،خانم شواکندی،چهارشنبه ساعت11،بهار 1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
11 نقاشی، خانم نقاش حسینی،یکشنبه، ساعت18،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
12 کاغذ و تا، آقای پورافین،پنج شنبه، ساعت9،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
13 کاردستی خلاق، خانم حمیده رونقی،سه شنبه، ساعت15،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
14 کتابخوانی خلاق،خانم محمدی،دوشنبه،ساعت13،بهار1400، خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
15 مهارت جرات مند بودن، خانم حسینی،پنج شنبه، ساعت9،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
16 قصه گویی، خانم غنچه، پنج شنبه، ساعت11،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
17 نوشتن خلاق سطح 2، خانم حجتیان،چهار شنبه ، ساعت11،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
18 بازیگری، آقای جعفری،دو شنبه، ساعت17:30،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
19 شعروقصه، خانم جلالیان،پنجشنبه، ساعت11،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
20 مهارت شاد بودن، خانم حسینی،پنج شنبه، ساعت10،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
21 شعر و قصه(تکمیلی)،خانم کاظمی،چهار شنبه، ساعت11:30،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
22 نوشتن خلاق، خانم زهرا سادات انوری،سه شنبه، ساعت16،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
23 نوشتن خلاق پیشرفته، خانم رقیه خلیلی،سه شنبه، ساعت12،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
24 انواع کاردستی، خانم رستمی،پنج شنبه، ساعت12،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
25 قصه گویی و فواید آن، آقای افضلی،پنج شنبه، ساعت10،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
26 داستان نویسی تکمیلی1، خانم طاهرپور ،دو شنبه، ساعت13،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
27 نوشتن خلاق1، خانم طاهرپور،چهار شنبه، ساعت12،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
28 انواع کاردستی، خانم جلالیان،چهارشنبه، ساعت18،بهار1400خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
29 هنر قصه گویی، خانم دباغ،چهار شنبه، ساعت11،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
30 نوشتن خلاق2، خانم طاهرپور،سه شنبه، ساعت11:30،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
31 کارگاه شعر وقصه، آقای هاشمزهی،چهار شنبه، ساعت11،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
32 نقاشی،خانم خزاعی،سه شنبه ساعت 18،بهار 1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
33 نمایشنامه نویسی مقدماتی ،خانم کاظمی،چهار شنبه، ساعت16،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
34 داستان نویسی سطح1، خانم اسماعیلی، چهارشنبه، ساعت18،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
35 شعروقصه، خانم قریشی زادگان،چهارشنبه، ساعت11،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
36 نوشتن خلاق، خانم اسماعیلی، شنبه، ساعت18،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
37 کلاژ،خانم خزاعی،پنج شنبه، ساعت16،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
38 بوستان خوانی و گلستان خوانی، خانم رقیه خلیلی،دو شنبه، ساعت12،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
39 کتابخوانی خلاق ، خانم هاشمی،شنبه ساعت 12:30،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
40 اوریگامی سطح یک،خانم فرخ فال،دوشنبه،ساعت11،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
41 کارگاه داستان(مقدماتی) ،خانم اکبری،چهار شنبه، ساعت17،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
42 سفالگری مقدماتی ، خانم رهی،پنج شنبه، ساعت10،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
43 قصه گویی(فن بیان)، خانم رقیه خلیلی،یک شنبه، ساعت12،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
44 بازی های خلاقانه، خانم هاشمی،دوشنبه ساعت 12:30،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل شده بهار 1400
45 کارگاه شعر و قصه مقدماتی، نوخوان و نونهال، زهرا صیفی، چهارشنبه ساعت 17:00 تا 18:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
46 نقاشی مقدماتی، نوخوان و نونهال، طیبه ترشیزی، پنجشنبه ساعت 9:00 تا 10:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
47 حافظ خوانی مقدماتی، نونگاه، حسین فنودی، پنجشنبه ساعت 09:00 تا 10:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
48 کارگاه شعر و قصه مقدماتی، نونهال و نونگاه، اشرف دباغ فردوس، سه شنبه ساعت 12:30 تا 13:30 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
49 زیست شناسی مقدماتی، نوباوه و نوخوان، معصومه جلالیان، پنجشنبه ساعت 11:00 تا 12:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
50 شعر و قصه مقدماتی، نوباوه و نوخوان، نرگس غنچه، پنجشنبه ساعت 10:15 تا 11:15 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
51 نقاشی مقدماتی، نوخوان و نونهال، زهره هادی زاده،پنجشنبه ساعت 11:30 تا 12:30 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
52 کارگاه شعر و قصه مقدماتی، نوخوان و نونهال، خانم رستمی، پنجشنبه ساعت 11:00 تا 12:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
53 سفالگری تکمیلی، نوخوان و نونهال، زهرا سادات رهی باغستانی، پنجشنبه ساعت 9:00 تا 10:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
54 مهارت جراتمند بودن مقدماتی، نونگاه و نوجوان، بی بی راضیه حسینی، پنجشنبه ساعت 10:00 تا 11:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
55 زیست شناسی و محیط زیست مقدماتی، نوخوان و نونهال، سپیده سادات هاشمی، سه شنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
56 کاغذوتا (اوریگامی) مقدماتی، نونهال، مریم فرخ فال، پنجشنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
57 حافظ خوانی مقدماتی، نونگاه، فاطمه السادات حجتیان، شنبه ساعت 15:00 تا 16:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
58 نوشتن خلاق مقدماتی مقدماتی، نوخوان و نونهال، زهراالسادات انوری، چهارشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
59 داستان نویسی مقدماتی1، نونگاه، منیره طاهرپور کلانتری، پنجشنبه ساعت 11:00 تا 12:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
60 نوشتن خلاق پیشرفته، نونهال و نونگاه، الهام سرابندی، پنجشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
61 بازی های فکری مقدماتی، نوخوان و نونهال، خانم رستمی، شنبه ساعت 15:00 تا 15:45 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
62 شعر سرایی مقدماتی، نونگاه و نوجوان، زهراالسادات انوری، چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:30 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
63 کارگاه شعر و قصه مقدماتی، نوباوه و نوخوان، سیده ملیحه قریشی زادگان، پنجشنبه ساعت 11:00 تا 12:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
64 کاغذوتا (اوریگامی) مقدماتی، نونگاه، حسین فنودی، پنجشنبه ساعت 10:45 تا 11:45 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
65 کاغذوتا (اوریگامی) مقدماتی 2، نونگاه، مریم فرخ فال، چهارشنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
66 کارگاه شعر و قصه مقدماتی، نوباوه، مریم محمدی، چهارشنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
67 نقاشی مقدماتی، نوباوه، زهره هادی زاده، پنجشنبه ساعت 10:00 تا 11:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
68 کارگاه شعر و قصه مقدماتی، نوباوه و نوخوان، معصومه کاظمی، دوشنبه ساعت 12:30 تا 13:30 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
69 نقاشی تکمیلی، نوباوه، فاطمه خزاعی، چهارشنبه ساعت 17:00 تا 18:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
70 مهارت امیدوار بودن مقدماتی، نونگاه و نوجوان، بی بی راضیه حسینی، پنجشنبه ساعت 11:00 تا 12:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
71 نقاشی مقدماتی، نوخوان و نونهال، عاطفه زرگری، پنجشنبه ساعت 9:00 تا 10:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
72 نوشتن خلاق مقدماتی 2، نوخوان و نونهال، نرگس اسمعیلی اول، شنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
73 پویانمایی مقدماتی، نونهال، مرضیه حسن پور، پنجشنبه ساعت 10:30 تا 11:30 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
74 شعر و قصه مقدماتی، نوخوان، مریم محمدی، پنجشنبه ساعت 11:00 تا 12:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
75 نوشتن خلاق پیشرفته، نونهال، فاطمه السادات حجتیان، پنج شنبه ساعت 10:00 تا 11:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
76 کاغذوتا (اوریگامی) مقدماتی 2، نوخوان و نونهال، مهدی رحمتی، پنجشنبه ساعت 11:00 تا 11:45 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
77 گام به گام تا اندیشه مقدماتی، نونهال، فرشته شکوهیان، پنجشنبه ساعت 09:30 تا 10:30 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
78 کاردستی مقدماتی، نوخوان و نونهال، ریحانه مجردی، سه شنبه ساعت 11:00 تا 11:45 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
79 نمایشنامه نویسی مقدماتی، نوجوان، فاطمه ضیغمی، یکشنبه ساعت 15:00 تا 16:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
80 کاردستی تکمیلی، نوخوان و نونهال، خانم رستمی، دوشنبه ساعت 15:00 تا 15:45 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
81 کاردستی خلاق مقدماتی، نوباوه، حمیده رونقی، چهارشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده پاییز1400 1400
82 فن بیان، زبان بدن، انتخاب و پرداخت متن تکمیلی،خانم مرضیه فکری،چهارشنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
83 داستان نویسی مقدماتی،خانم فرشته شکوهیان،پنج شنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
84 انواع کاردستی مقدماتی،خانم مریم فرخ فال ،چهارشنبه ساعت 11،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
85 بازی های فکری مقدماتی،خانم طاهره رستمی ،چهارشنبه ساعت 12،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
86 مهارت برقراری و تثبیت روابط مثبت ،خانم راضیه حسینی،چهارشنبه ساعت 11،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
87 پتینه، دکوپاژ مقدماتی،خانم فاطمه خزاعی،سه شنبه ساعت 17،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
88 داستان نویسی مقدماتی ،خانم رقیه خلیلی،دوشنبه ساعت 11،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
89 نوجوان امیدوار مقدماتی،خانم فرشته شکوهیان،دوشنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
90 نقاشی مقدماتی،خانم فاطمه خزاعی،سه شنبه ساعت 18،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
91 بازی های خلاقانه مقدماتی،خانم سپیده سادات هاشمی،سه شنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
92 نوشتن خلاق مقدماتی،خانم نرگس اسماعیلی اول،سه شنبه ساعت 9،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
93 کاغذ و تا( اوریگامی) مقدماتی،آقای علیرضا یاقوتی،دوشنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
94 نقاشی (خلاق ) مقدماتی،خانم ریحانه سادات هاشمیان،سه شنبه ساعت 16،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
95 ساخت عروسک های نمایشی مقدماتی،خانم ریحانه سادات هاشمیان،سه شنبه ساعت 17،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
96 نقاشی مقدماتی،خانم زهره هادی زاده،شنبه ساعت 11:30،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
97 سفالگری مقدماتی،خانم محدثه سادات نقاش حسینی،یکشنبه ساعت 12،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
98 کاغذ و تا (اوریگامی) مقدماتی،خانم مریم فرخ فال ،دوشنبه ساعت 12،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
99 انواع کاردستی مقدماتی،خانم ریحانه سادات هاشمیان،سه شنبه ساعت 18،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
100 داستان نویسی پیشرفته،خانم عاطفه اکبری،سه شنبه ساعت 11،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
101 انواع کاردستی مقدماتی،خانم معصومه جلالیان،یکشنبه ساعت 11،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
102 نقاشی مقدماتی،خانم محدثه سادات نقاش حسینی،دوشنبه ساعت 12،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
103 نوشتن خلاق تکمیلی،خانم الهام سرابندی ،چهارشنبه ساعت 16،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
104 سفالگری مقدماتی،خانم زهرا سادات رهی، شنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
105 بازیگری مقدماتی،آقای مهردادجعفری،دوشنبه ساعت 17:30،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
106 انواع کاردستی مقدماتی،خانم ریحانه مجردی،سه شنبه ساعت 10:30،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
107 زیست شناسی و محیط زیست مقدماتی،خانم سپیده سادات هاشمی،چهارشنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
108 انواع کاردستی مقدماتی،خانم حمیده رونقی،سه شنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
109 نقاشی مقدماتی،خانم محدثه سادات نقاش حسینی،سه شنبه ساعت 12،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
110 کاغذ و تا( اوریگامی) مقدماتی،آقای مهدی رحمتی،دوشنبه ساعت 11،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
111 کاغذ و تا (اوریگامی) ،آقای رضا پور افین،چهارشنبه ساعت 09:00،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
112 ظریف بری با چوب مقدماتی،آقای حسین فنودی ،دوشنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
113 ساخت عروسک نمایشی مقدماتی،خانم معصومه کاظمی ،چهارشنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
114 قصه گویی ،خانم سیده ملیحه قریشی زادگان،سه شنبه ساعت 11:30،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
115 کاغذ و تا ( اوریگامی) مقدماتی،خانم سیده ملیحه قریشی زادگان،دوشنبه ساعت 11،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
116 بازی های خلاقانه مقدماتی،خانم سپیده سادات هاشمی،پنج شنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
117 سفالگری مقدماتی،خانم زهره هادی زاده،چهارشنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
118 نقاشی پیشرفته،خانم طیبه ترشیزی،پنجشبه ساعت 16:00،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
119 فن بیان و زبان بدن، خانم فکری،یک شنبه، ساعت14،بهار1400،خراسان جنوبی تشکیل نشده تابستان1400 1400
120 داستان نویسی مقدماتی،خانم محبوبه شواکندی،یکشنبه ساعت 11،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
121 ساخت عروسک نمایشی مقدماتی،خانم فاطمه خزاعی،شنبه ساعت 17،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
122 خوشنویسی(خط تحریری) مقدماتی،آقای سید علیرضا حسینی،دوشنبه ساعت 11،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
123 سفالگری مقدماتی ،خانم مرضیه حسن پور،یکشنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
124 شعر و قصه مقدماتی،خانم مرضیه فکری،چهارشنبه ساعت 12،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
125 نوشتن خلاق مقدماتی،خانم الهام سرابندی ،سه شنبه ساعت 16،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
126 انواع کاردستی مقدماتی،خانم عاطفه زرگری،سه شنبه ساعت 11:30،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
127 نقاشی مقدماتی،خانم زهره هادی زاده،شنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
128 شعر و قصه مقدماتی،خانم نرگس غنچه،شنبه ساعت 10:30،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
129 نمایشنامه نویسی پیشرفته،خانم فاطمه ضیغمی ، شنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
130 کلاژ ( تکه چسبانی) مقدماتی،خانم زهرا سادات رهی،سه شنبه ساعت 11:30،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
131 مهارت زندگی معنوی ،خانم راضیه حسینی،شنبه ساعت 11،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
132 شعرسرایی مقدماتی،خانم زهرا سادات انوری،دوشنبه ساعت 11:30،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
133 خوشنویسی(با قلم نی) مقدماتی،آقای سید علیرضا حسینی،سه شنبه ساعت 11،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
134 انواع کاردستی مقدماتی،آقای مجید هادی نیا،شنبه ساعت 11،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
135 پویا نمایی مقدماتی،خانم مرضیه حسن پور،دوشنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
136 فن بیان ،زبان بدن، انتخاب و پرداخت متن مقدماتی،خانم رقیه خلیلی،شنبه ساعت 11،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
137 انواع کاردستی مقدماتی،خانم طاهره رستمی ،دوشنبه ساعت 12،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
138 نمایش خلاق مقدماتی،خانم اشرف دباغ فردوس ،چهارشنبه ساعت 11،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
139 نوشتن خلاق تکمیلی،خانم محبوبه شواکندی،چهارشنبه ساعت 11،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
140 شعر و قصه مقدماتی،خانم سپیده سادات هاشمی،یکشنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
141 سفالگری مقدماتی،خانم زهره هادی زاده،چهارشنبه ساعت 11:30،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
142 خوانش متون کهن (شاهنامه خوانی) مقدماتی،آقای محمد صفاری مهربان،دوشنبه ساعت 11،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
143 سفالگری تکمیلی،خانم مرضیه حسن پور،یکشنبه ساعت 12،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
144 ساخت عروسک نمایشی مقدماتی،خانم فاطمه خزاعی،شنبه ساعت 18،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
145 داستان نویسی مقدماتی،خانم فاطمه سادات حجتیان،دوشنبه ساعت 11:30،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
146 شعروقصه مقدماتی،خانم مریم محمدی،سه شنبه ساعت 14،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
147 نوشتن خلاق مقدماتی،خانم زهرا سادات انوری،دوشنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
148 پویانمایی تکمیلی،خانم مرضیه حسن پور،دوشنبه ساعت 11:30،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
149 نوشتن خلاق مقدماتی،خانم فاطمه سادات حجتیان،شنبه ساعت 12،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
150 نوشتن خلاق مقدماتی،خانم فاطمه سادات حجتیان،دوشنبه ساعت 10:30،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
151 داستان نویسی پیشرفته،خانم فاطمه سادات حجتیان،چهارشنبه ساعت 11:30،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
152 نوشتن خلاق مقدماتی،خانم منیره طاهرپورکلانتری،سه شنبه ساعت 11،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
153 نوشتن خلاق مقدماتی،خانم عاطفه اکبری،دوشنبه ساعت 11،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
154 نمایش خلاق مقدماتی،خانم معصومه کاظمی ،یکشنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
155 شعر و قصه مقدماتی،خانم معصومه جلالیان،دوشنبه ساعت 11،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
156 نوشتن خلاق پیشرفته1،خانم منیره طاهرپورکلانتری،چهارشنبه ساعت 11،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
157 شعر و قصه مقدماتی،خانم زهرا صیفی، شنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
158 خوانش متون (حافظ خوانی) ،آقای حسین فنودی ،یک شنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
159 ساخت عروسک نمایشی مقدماتی،خانم عاطفه زرگری،سه شنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
160 نجوم مقدماتی،آقای حجت مساح،دوشنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
161 خوانش متون (شاهنامه خوانی) مقدماتی،خانم فرشته شکوهیان،شنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
162 شعر و قصه مقدماتی،خانم سیده ملیحه قریشی زادگان،یکشنبه ساعت 11،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
163 نقاشی مقدماتی،خانم زهرا سادات رهی،دو شنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
164 شعر و قصه مقدماتی،آقای کاظم افضلی،چهارشنبه ساعت 10،تابستان 1400، خراسان جنوبی تشکیل شده تابستان1400 1400
165 شعروقصه مقدماتی،ویژه نوخوان و نونهال ،مریم محمدی،دوشنبه،ساعت 14تا15زمستان1400، خراسان جنوبی تشکیل شده زمستان1400 1400
166 نقاشی مقدماتی،ویژه نوباوه ،زهره هادی زاده،سه شنبه،ساعت 16تا17زمستان1400، خراسان جنوبی تشکیل شده زمستان1400 1400
167 مهارت هوش هیجانی مقدماتی،ویژه نوجوان و نونگاه،راضیه حسینی،پنج شنبه،ساعت 08:30تا9:30زمستان1400، خراسان جنوبی تشکیل شده زمستان1400 1400
168 زیست مقدماتی2،ویژه نوباوه و نوخوان ،معصومه جلالیان،پنج شنبه،ساعت 12تا13زمستان1400، خراسان جنوبی تشکیل شده زمستان1400 1400
169 کاردستی تکمیلی،ویژه نونهال،طاهره رستمی،چهارشنبه،ساعت 15:30تا16:15زمستان1400، خراسان جنوبی تشکیل شده زمستان1400 1400
170 قصه گویی مقدماتی،ویژه نوخوان - نونهال ،اشرف دباغ ،چهارشنبه،ساعت 13تا14زمستان1400، خراسان جنوبی تشکیل شده زمستان1400 1400
171 بازی‌های خلاقانه مقدماتی، نوخوان و نونهال، خانم هاشمی، چهار شنبه ساعت 16 تا17 ،زمستان1400، مرکزمجازی تشکیل شده زمستان1400 1400
172 کاردستی مقدماتی،ویژه نوخوان و نونهال ،سپیده سادات هاشمی ،دوشنبه،ساعت 16تا17زمستان1400، خراسان جنوبی تشکیل شده زمستان1400 1400
173 نوشتن خلاق مقدماتی،ویژه نونهال ونونگاه ،الهام سرابندی،چهارشنبه،ساعت 15تا16زمستان1400، خراسان جنوبی تشکیل شده زمستان1400 1400

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت