چهارمین جلسه مبانی سلفژ و ریتم خوانی
انجمن سرود کانون خراسان جنوبی برگزار کرد؛

چهارمین جلسه مبانی سلفژ و ریتم خوانی

هفتمین جلسه انجمن سرود کانون خراسان جنوبی با حضور فرشید جعفری کارشناس مسئول آفرینش‌های هنری کانون استان فارس با ادامه طرح مبانی سلفژ و ریتم خوانی برگزار شد.

سومین جلسه با موضوع مبانی سلفژ و ریتم خوانی
انجمن سرود نوجوان کانون خراسان جنوبی برگزار کرد؛

سومین جلسه با موضوع مبانی سلفژ و ریتم خوانی

ششمین جلسه انجمن سرود نوجوان کانون خراسان جنوبی با ادامه طرح مبانی سلفژ و ریتم خوانی توسط «فرشید جعفری» کارشناس مسئول هنری کانون استان فارس همراه بود.


    شخصی سازی

    انتخاب حالت کور رنگی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت